Pagrindinė mūsų veikla – gamtos ir aplinkos apsauga. Finansavimą įvairioms gamtosauginėms idėjoms įgyvendinti gauname rengdami projektus ir dalyvaudami tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose projektų konkursuose. Taip pat teikiame konsultacines paslaugas, gauname paramą iš visuomenės ir įgyvendiname savanoriškas iniciatyvas. Nors esame pakankamai maža organizacija, jau turime sukaupę ne mažai patirties įvairiose gamtosaugos srityse. Šiuo metu pagrindinės mūsų sritys – biologinės įvairovės apsauga, agrarinė aplinkosauga, darnus ūkininkavimas, kaimo plėtra, pavojingų cheminių medžiagų valdymas, gamtinio turizmo skatinimas, gamtosauginis švietimas. Veiklą vykdome įvairiose saugomose teritorijose, įvairiose savivaldybėse ne tik Lietuvoje, bet ir, padedant partneriams, kitose Europos šalyse.

 

Projektai | Paslaugos | Produktai | Leidiniai | Pasiekimai | Veiklos ataskaitos

 

Veiklos sritys ir projektai

yar
Biologinės įvairovės apsauga

Rūpinamės biologinės įvairovės apsauga tikėdami, kad žmogaus emociniam ir dvasiniam tobulėjimui  patyrimai gamtoje yra labai svarbūs. Suvokiame visą mus supančią gamtą, kaip vieningą ekosistemą, kuriai svarbus kiekvienas jos elementas. Kviečiame išsaugoti vertingiausius gamtos kampelius keliaujant lėtai ir įsibūnant Lietuvos kraštovaizdyje. Rengiame mokymus saugomų teritorijų specialistams.

+

Šlapynių atkūrimas Lietuvoje ir Latvijoje, taikant integruotus buveinių atkūrimo ir palaikymo metodus
2021/10/01 – 2027/09/30 VYKSTA


Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje
2018/01-2027/12 VYKSTA

Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje
2016/07–2026/01 VYKSTA

Gamtos lobių paieškų trasos Plokštinėje ir Verkiuose
2013–2015 ĮGYVENDINTAS

Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas
2014/09 –2016/02 ĮGYVENDINTAS

Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame parke
2014/11-2017/04 ĮGYVENDINTAS

Ekoturizmo plėtrai palankių sąlygų plėtojimas Lietuvoje
2014/11-2015/11     ĮGYVENDINTAS

Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą (LIFE Viva Grass)
2014/06 – 2019/04 ĮGYVENDINTAS

Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą (Meldinė nendrinukė)
2010/09 – 2015/08 ĮGYVENDINTAS

Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija Natura 2000 tinklo plėtrai Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (DENOFLIT)
2010 /10 – 2015/03 ĮGYVENDINTAS

Darnios Lietuvos saugomų teritorijų raidos puoselėjimas
2011/05 – 2013/04 ĮGYVENDINTAS

Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje
2009/07 – 2011/02 ĮGYVENDINTAS

Jūrinės saugomos teritorijos Rytinėje Baltijos Jūroje (BaltSeaPlan)
2009 – 2012 ĮGYVENDINTAS

Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea (Baltic MPAs)
08/2005 – 07/2009 ĮGYVENDINTAS

yar
Cheminės medžiagos

Skatiname tirti pavojingų cheminių medžiagų papilitimą, galimą neigiamą poveikį aplinkai bei sveikatai, mažinti jų naudojimą ir keisti mažiau pavojingomis. Siekiame veiksmingo jų regualiavimo valstybiniu lygiu. Šviečiame visuomenę apie atsakingą vartojimą.

+

Pavojingų cheminių medžiagų statybų sektoriuje mažinimas siekiant darnesnės statybos, apsaugoti vandens aplinką bei žmogaus sveikatą

(NonHazCity3) 2023/01 – 2025/12 VYKSTA


Toolkit for the Toys Supply – Tarptautinis cheminių medžiagų valdymo įrankis žaislų tiekimo grandinėms

2021 – 2022 ĮGYVENDINTAS


Vartotojų įgalinimas naudotis REACH teise gauti informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose pasitelkiant IT priemones (LIFE AskREACH)
2017/09 – 2022/08 ĮGYVENDINTAS


„NonHazCity“ patirties pritaikymas miestuose: privačių ir profesionalių naudotojų gebėjimų stiprinimas cheminių medžiagų naudojimo mažinime ir rizikos valdyme (NonHazCity 2)
2019/08–2021/02 ĮGYVENDINTAS

Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo įgyvendinimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažose/vidutinėse ir pramonės įmonėse (LIFE FitForREACH)
2015/10–2020/12 ĮGYVENDINTAS

Žalieji viešieji pirkimai farmacijos srityje Baltijos jūros regione (GrePPP)
2017/06 –  2018/08 ĮGYVENDINTAS

Inovatyvūs valdymo sprendimai mažinant pavojingų cheminių medžiagų emisijas miestuose Baltijos jūros regione (NonHazCity)
2016/03 –  2019/02 ĮGYVENDINTAS

Nacionalinio įgyvendinimo plano dėl patvariųjų organinių teršalų tvarkymo pakeitimo ir papildymo projekto parengimas
2015/02–2015/12 ĮGYVENDINTAS

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas: saugokime aplinką kasdien – Ekologika
2015/08–2015/12 ĮGYVENDINTAS

Informacinė kampanija apie pavojingas chemines medžiagas Baltijos šalyse (BaltInfoHaz)
2011/10 – 2015/03 ĮGYVENDINTAS

Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis (BaltActHaz)
2009/01 – 2011/12 ĮGYVENDINTAS

Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje (COHIBA)
2009 – 2011 ĮGYVENDINTAS

Mokymai apie biologiškai skaidžias atliekas (BLES)
2007/10 – 2009/10 ĮGYVENDINTAS

NVO gebėjimų stiprinimas nanotechnologijų srityje (NANOCAP)
2006/09 – 2009/08 ĮGYVENDINTAS

Žinių apie REACH kūrimas ir sklaida (LEONARDO REACH)
2006/11 – 2008/03 ĮGYVENDINTAS

Pavojingų medžiagų nustatymas Lietuvos vandens telkiniuose
2005/12 – 2006/12 ĮGYVENDINTAS

Aplinkosauga metalo apdirbimo įmonėse
2005/12 – 2006/09 ĮGYVENDINTAS

Aplinkosauga spaustuvėse
2005/12 – 2006/09 ĮGYVENDINTAS

Aplinkosauga baldų ir medienos apdirbimo įmonėse
2005/10 – 2006/07 ĮGYVENDINTAS

EUWAS – Europos atliekų tvarkymo sektoriaus interneto portalas
2005/01 – 2006/12 ĮGYVENDINTAS

Suinteresuotų grupių informavimas apie vandens aplinkai pavojingas medžiagas tarptautiniame Lielupės – Mūšos upių baseine
2005/03 – 2006/04 ĮGYVENDINTAS

Baltijos pavojingų atliekų kontrolė: pavojingų atliekų srautų tarptautinės monitoringo sistemos plėtra Baltijos jūros regione
2004/06 – 2007/05 ĮGYVENDINTAS

yar
Agrarinė aplinkosauga

Tikime, kad žemės ūkis gali būti ne vien produkcijos fabrikas, bet sistema, kurioje dera ekonominė nauda, socialinė atsakomybė ir gamtos apsauga.  Siekiame tvaraus žemės ūkio vystymosi, skatindami kaimo plėtrą ir kaimo bendruomenių įtraukimą.

+
yar
Visuomenės švietimas

Skatiname vartotojus taupyti ribotus gamtos išteklius namie ir darbe, raginame domėtis įsigyjamų prekių sudėtimi ir kviečiame keliauti lėtai.

+
yar
Vandens ištekliai

Dirbame regionuose, kuriuose vandens telkiniai labiausiai kenčia nuo intensyvaus ūkininkavimo. Šviečiame bendruomenes apie taršos mažinimo priemones.

+
yar
Socialinė atsakomybė

Dirbame su verslu, kuris siekia mažinti savo poveikį aplinkai ir prisidėti prie darnaus vystymosi.

+

Teikiamos paslaugos

Per 20 veiklos metų esame sukaupę didžiulę patirtį ir kompetenciją, kuriomis noriai dalinamės – tiek verslui, tiek valstybinėms institucijoms, tiek pavieniams asmenims ar organizacijoms teikiame profesionalias paslaugas aplinkos apsaugos, gamtos apsaugos, cheminių medžiagų valdymo, socialinės atsakomybės, projektų valdymo, gamtosaugos komunikacijos ir susijusiose srityse. Teikiame privačias konsultacijas, atliekame vertinimus, specializuotus siūlymus, organizuojame mokymus, renginius, rengiame strategijas ir jas įgyvendiname.

Pateikiame detalesnį sričių, kuriose teikiame paslaugas, sąrašą:

Gamtos apsauga:

 • Biologinės įvairovės gausinimas
 • Paukščių apsauga
 • Invazinių rūšių kontrolė
 • Rūšių monitoringas, apskaitos
 • Saugomų teritorijų sistemos valdymas
 • Miškų apsaugos politika ir valdymas
 • Žemapelkių ekosistemos priežiūra
 • Gamtai palankus ūkininkavimas.
 • Įvairių taikytų priemonių poveikio gamtai vertinimas
 • Gamtotvarkos planų rengimas
 • Buveinių atkūrimas
 • Konsultacijos, mokymai ir seminarai įmonėms, organizacijoms bei pavieniams asmenims

 

Aplinkos apsauga ir cheminių medžiagų valdymas:

 • Poveikis aplinkai ir jo mažinimas
 • Vandens kokybės gerinimas
 • Vandens aplinkai pavojingos medžiagos
 • Cheminių medžiagų tvarkymas ir valdymas įmonėse
 • Cheminės medžiagos gaminiuose ir jų keliamas poveikis aplinkai bei sveikatai
 • ES cheminių medžiagų politika – REACH reglamentas ir kiti teisės aktai
 • Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas
 • Gamtai draugiškesnių alternatyvių cheminių medžiagų paieška
 • Cheminių medžiagų teisinės bazės įgyvendinimas
 • Gaminio cheminės saugos vertinimas
 • Konsultacijos, mokymai ir seminarai įmonėms, organizacijoms bei pavieniams asmenims

 

Gamtosaugos komunikacija ir švietimas

 • Įvairaus masto renginių – darbinių susitikimų, mokymų, seminarų ir konferencijų –organizavimas (programos parengimas, pranešėjų parinkimas ir kt.).
 • Profesionalus pirmininkavimas renginiuose, diskusijų moderavimas.
 • Gamtosauginių leidinių, tekstų rengimas.
 • Gamtosauginio ir aplinkosauginio švietimo priemonių kūrimas, edukacinio turinio rengimas
 • Ekologinis švietimas
 • Gamtinis turizmas
 • Potyriminės iškylos ir seminarai gamtoje (komandos formavimas)
 • Gamtos festivaliai, šventės gamtoje
 • Konsultacijos, mokymai ir seminarai įmonėms, organizacijoms bei pavieniams asmenims

 

Projektų vadyba

Turime sukaupę didžiulę projektų rengimo ir valdymo patirtį. Esame labiausiai patyrusi Lietuvos aplinkosaugos organizacija įgyvendinant ES LIFE programos projektus. Taip pat turime patirties įgyvendinant ir kitų programų – Interreg, Horizon2020, Nord, EEA Grants, Norway grants, Šiaurės ministrų tarybos – projektus. Turime ekspertų, kurie projektus administruoja daugiau nei 10 m.

 • Projektų pasiūlymų įvairiomis aplinkosaugos temomis, kurios artimos mūsų interesams ir vertybėms, rengimas;
 • Profesionalus projektų valdymas įgyvendinimo metu;
 • Projektų ataskaitų rengimas
 • Projekto ir finansų valdymas

 

Susisiekti dėl paslaugų

 


Mūsų produktai

Pakratai žirgams „Hygge pellet“

Drevernoje esame įrengę biomasės perdirbimo cechą „Nine voices“, kuris rūpinasi biomasės panaudojimu iš meldinei nendrinukei svarbių teritorijų. Jame perteklinė, pašarams nebetinkama žolė iš saugomų teritorijų perdirbama į naują produktą – žolės granules. Jos naudojamos žirgų ir kitų gyvūnų akratams.

Daugiau: https://hyggepellet.eu


Gamtosauginiai leidiniai

Įvairių projektų ir iniciatyvų metu leidžiame knygas, plakatus, infografikus, brošiūras ir kitus leidinius apie gamtą, rūšis, jų saugojimą, aplinkosaugą. Pavartyk juos – gal rasi tau naudingų.


Džiaugiamės šiais pasiekimais

Įvairių iniciatyvų metu esame išplėtoję ir toliau palaikome keletą gerai atpažįstamų kūrinių.

Padėjome Vilniui tapti Europos Žaliąja sostine 2025

„Vilnius – the greenest city in the making”. Su tokiu šūkiu Vilnius laimėjo Europos žaliosios sostinės 2025 titulą. Džiaugiamės galėję prie to prisidėti. Mūsų komanda rengė paraišką šiam konkursui – atlikome miesto žaliųjų iniciatyvų vertinimą septyniose srityse (oro kokybė, vanduo, biologinė įvairovė ir žemės naudojimas, atliekos ir žiedinė ekonomika, triukšmas, poveikio klimato kaitai mažinimas, prisitaikymas prie klimato kaitos), konsultavo komunikacijos agentūrą rengiant pristatymą konkurso finalui, peržiūrinėjo turinį bei dalyvavo pačiame finalo pristatyme. Tikimės, kad šis laimėjimas paskatins miestą ir toliau dirbti išlaikant tvarumo kryptį. 

Punios šilo rezervatas buvo išplėstas 5 kartus

Mūsų savanoriška ilgametė kampanija siekiant užtikrinti didesnę Punios šilo apsaugą pasiekė labai apčiuopiamų rezultatų – 5 kartus buvo išplėsta Punios šilo teritorija, kuriai suteiktas gamtinio rezervato statusas. Tai – vienas svarbiausių aplinkosaugos įvykių nuo 1990-ųjų.

puniossilas.lt

Sėkmingai įgyvendintas meldinių nendrinukių perkėlimas

2018-2019 metais pirmą kartą pasaulyje su šia rūšimi išbandėme jauniklių perkėlimą – translokaciją. Iš Baltarusijos į Lietuvą perkėlėme 100 mažylių. Metodas buvo ypatingai sėkmingas ir efektyvus. Mūsų patirtimi seka užsienio kolegos.

meldine.lt

Saugomų teritorijų produkto ženklas

Mūsų kurtu paukštelio ženklu žymimi saugomose teritorijose gaminami darnūs produktai ir paslaugos. Įsigydami tokios produkcijos remiate smulkų, aplinkai draugišką vietinį verslą.

gamtoje.org

Jaunųjų gamtos reindžerių platforma

Ši platforma – erdvė, kurioje jaunieji gamtos mylėtojai mokosi pažinti gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami linksmas užduotis.

www.gamtosreindzeris.lt

Festivalis gamtoje „Vidur girių"

Tai – balandžio mėn. paskutinį savaitgalį Dzūkijos nacionaliniame parke vykstantis renginys, kurio metu skatinams įsibuvimas gamtoje ir asmeniniai potyriai.

Teatralizuotas festivalis jaunoms šeimoms „Miško burtai"

Tai – žemaitiškas disneilendas, vykstantis spalio mėn. pirmąjį savaitgalį Žemaitijos nacionaliniame parke. Jo metu mitologiniai herojai žaidžia su vaikais ir nejučia suteikia jiems žinių apie gamtą.

Kelionės CO2 skaičiuoklė

2012 m. sukurta skaičiuoklė dešimtmetį maps.lt plarfomoje padėjo įvertinti kelionės poveikį klimato kaitai keliaujant automobiliais, elektromobiliais, autobusais, troleibusais, traukiniais, dviračiais ar pėsčiomis.

Kampanija „Pagalvok, kai perki"

Inicijavome ir tęsiame kampaniją „Pagalvok, kai perki“, kuri drąsiais šūkiais „Taip švaru, kad net niežti“, „Suvilioji ne jį, o nevaisingumą“ ir „Nuodai meškiuko kailyje. Sužinok, kaip juos atpažinti“ ragina atsisakyti produktų su pavojingomis medžiagomis.

www.pagalvok.lt

 

Veiklos ataskaitos