Helsinkio komisijos (Helcom), kuri siekia mažinti taršą Baltijos jūroje, pasiūlytą pavojingų medžiagų sąrašą, kuris yra svarbus ir ES lygmenyje sudaro 11 medžiagų: Dioksinai, furanai, dioksinų tipo polichlorintibifenilai; Tributilalavo junginiai; Bromdifenileteriai; Perfluoroktano sulfonatai; Heksabromciklododekanas; Nonilfenoliai ir jų etoksilatai; Oktilfenoliai ir jų etoksilatai;  Chlorinti parafinai; Endosulfanas; Gyvsidabris; Kadmis.. Projekto tikslas – mažinti pavojingų medžiagų išmetimus visose Baltijos jūrą juosiančiose šalyse, skiriant didžiausią dėmesį į Baltijos šalis bei Rusiją, kur informacijos apie pavojingų medžiagų išmetimus sąlyginai yra mažiausia.

PROJEKTO VEIKLOS

Parinktos kelios vietos, periodiškai tirti pavojingų medžiagų kiekius ir koncentracijas. Ekotoksikologiniai ir cheminiai tyrimai 2009-2010 m.  buvo atliekami, tiriant pastarųjų objektų nuotekas ir nuotekų dumblą:

  • 2 miesto nuotekų valymo įrenginius;
  • 2 pramonės įmones;nevalytas 1 miesto lietaus nuotekas;
  • 1 miesto sąvartyną.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2009-2011


Parama

Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas ir Europos kaiminystės ir partnerystės priemonė)


Partneriai

Finnish Environment Institute

The Copenhagen Municipality

Copenhagen Waste Water Treatment Plants

Copenhagen Energy and Technical University of Denmark

Baltic Environmental Forum Estonia

Estonian Marine Institute, University of Tartu

Estonian Environmental Research Institute

Tallinn University of Technology

Federal Environment Agency of Germany

Mecklenburg-Vorpommern Ministry for Agriculture

Environment and Consumer Protection

Baltic Environmental Forum Latvia

Latvian Institute for Aquatic Ecology

Baltic Environmental Forum Lithuania

The Environmental Protection Agency

Institute of Botany

Institute of Ecology of Industrial Areas

IVL Swedish Environmental Research Institute

Swedish Chemicals Agency

City of Stockholm

HELCOM Secretariat