Pirmojo Lietuvoje LIFE integruoto projekto pagrindinis tikslas – prisidėti prie bendrų Europos Sąjungos tikslų, stabdant biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą, bei kiek įmanoma jas atkurti. Projektu siekiama įgyvendinti Prioritetinių veiksmų programą – nacionalinį strateginį dokumentą Natura 2000 teritorijoms, kuriame numatytos konkrečios biologinės įvairovės išsaugojimo ir atkūrimo priemonės bei galimi finansavimo šaltiniai.

Integruotasis projektas nebus panašus į iki šiol Lietuvoje vykdytus “tradicinius“ LIFE programos projektus. Tai instrumentas, suteiksiantis galimybę nacionaliniu mastu įgyvendinti prioritetinius veiksmus aplinkosauginėje srityje mobilizuojant atitinkamus ES ir nacionalinius finansavimo šaltinius ir taip įvykdyti valstybės narės įsipareigojimus. Lietuvos partnerių 2017 metais parengta integruoto projekto paraiška, sėkmingai praėjusi visas Europos Komisijos vertinimo procedūras, pateko tarp 8 Europos Sąjungos šalių, gavusių LIFE programos paramą aplinkos strategijų ar veiksmų planų įgyvendinimui dideliu teritoriniu mastu. Tokio tipo projektas – pirmasis Baltijos šalyse. Jo įgyvendinimo metu patirties bus semiamasi iš šioje srityje jau patyrusių Suomijos, Belgijos, Vokietijos, Danijos, Italijos ir kt. kolegų.

Projekto metu planuojama detalizuoti konkrečius apsaugos tikslus Natura 2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims, gerinti valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumą, užtikrinti geresnę biologinės įvairovės apsaugos tikslų ir kitų politikos krypčių, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo tikslų sinergiją, taip pat kuo labiau padidinti tų tikslų suderinamumą, bei stiprinti institucinius gebėjimus saugant ir tvarkant Natura2000 tinklo teritorijas.

Natura 2000 yra pats didžiausias saugomų teritorijų tinklas pasaulyje, siejamas su gamtos vertybių išsaugojimu Europos Sąjungos šalyse, siekiant, kad žmonija, augalija ir gyvūnija gyventų darniai. Pagal Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus Natura2000 tinklo teritorijas būtina tinkamai saugoti ir tvarkyti , būtina nuolat stebėti šių teritorijų ir jose saugomų buveinių bei rūšių būklę. Biologinė įvairovė svarbi ne tik pati savaime, bet ir tuo, kad ji atlieka visuomenei svarbias ekosistemos funkcijas, kurios turi didelę ekonominę ir socialinę vertę.

Baltijos aplinkos forumo pagrindinės atsakomybės apima darbą su gamtosaugos žemės ūkyje sritimi, ekstensyvaus ūkininkavimo, saugomose teritorijose gyvenančių bendruomenių verslumo skatinimu, visuomenės informavimu. Žemiau šiek tiek konkrečiau pristatome mūsų pagrindines atsakomybes:

  • Atsižvelgiant į novatorišką ES šalių patirtį rengsime ir diegsime naujas agrarinės aplinkosaugos priemones bei teiksime siūlymus efektyvesniam agrarinės aplinkosaugos priemonių administravimui. Taikydami parengtas priemones ir gaudami atitinkamas išmokas, ūkininkai galės efektyviau prisidėti prie gamtos išsaugojimo žemės ūkio naudmenose. Pavyzdžiui, bus rengiamos į rezultatą orientuotos priemonės, t.y. jose dalyvaudami ūkininkai gaus išmokas už pasiektą rezultatą ir sukurtą pridėtinę naudą visuomenei, o ne už automatiškai taikomus apribojimus.
  • Skatinsime ekstensyvią gyvulininkystę gamtiniu požiūriu vertingose buveinėse. Ūkininkavimo vertingose buveinėse sunkumų ir su tuo susijusių papildomų išlaidų neatlygina rinka, todėl diegsime sąlygas ilgalaikiam, tvariam ir ekonomiškai perspektyviam ganymo priemonių taikymui ir ūkininkų gaminamos produkcijos pridėtinės vertės didinimui. Tam bus įrengiama atitinkama infrastruktūra, bus diegiamos rinkodaros priemonės, mokymai ūkininkams ir pan. Skatinsime tradicinių gyvulių ganymo būdų atgaivinimą ir sieksime, jog šios gamtiniu ir kultūros paveldo požiūriu vertingos tradicijos rastų savo vietą šių dienų paramos ūkininkams schemose.
  • Atkursime gamtiniu požiūriu vertingas, bet degradavusias buveines, kuriose skatinsime saugomų teritorijų vietos gyventojus užsiimti verslais palankiais gamtai – pvz. ekstensyvus ūkininkavimas, gamtinio turizmo plėtra, paslaugų teikimas saugomų teritorijų lankytojams ir pan.
  • Įgyvendinsime visuomenės informavimo ir rinkodaros veiklas puoselėjant saugomose teritorijose gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų ženklinimo sistemą;
  • Pritaikysime saugomų teritorijų lankymo infrastruktūrą neįgaliųjų poreikiams;
  • Organizuosime gamtos pažinimo festivalius visuomenei nacionaliniuose parkuose.

Be šių pagrindinių veiklos krypčių pagal savo kompetenciją dalyvausime ir kitose numatytose veiklose, kurias kuruoja kiti partneriai.


Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Projekto vadovės pavaduotojas
Tel. 8 5 213 8155
El. p. zymantas.morkvenas@bef.lt 


Trukmė

2018 m. sausis – 2027 m. gruodis


Parama

Projektą LIFE IP PAF-NATURALIT projekto Nr. LIFE16 IPE LT 016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika.


Partneriai

Aplinkos projektų valdymo agentūra (projekto koordinatorius)

Aplinkos ministerija

Žemės ūkio ministerija

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Baltijos aplinkos forumas

Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutas

Varėnos miškų urėdija

Druskininkų miškų urėdija