Šiandieninė ekonomika yra grindžiama vartojimo skatinimu, dažnai nepaisant tvaraus gamtos išteklių naudojimo principų. Ryšys tarp verslo veiklos ir aplinkos bene silpniausiai jaučiamas paslaugas teikiančių įmonių veikloje, nes ji nėra tiesiogiai siejama su gamybos procesais ir jų keliama tarša. Tačiau tokių įmonių veikla taip pat daro įtaką aplinkai, nes paslaugoms teikti būtini gamtiniai ištekliai (pvz., energija, popierius ir pan.). Be to, galima rinktis skirtingus paslaugų teikimo būdus ir priemones, kurie turi nevienodą poveikį aplinkai (pvz., transporto priemonių pasirinkimas). Suteiktų  paslaugų rezultatai taip pat gali daryti poveikį aplinkai, ypač teikiant konsultacines ir bankines paslaugas.

Partnerystės tikslai

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (BEF Lietuva) drauge su SEB banku Lietuvoje įgyvendino bendrą iniciatyvą, norėdami sumažinti banko veiklos poveikį aplinkai ir skatinti tvaraus verslo plėtrą Lietuvoje.  Partnerystės idėja gimė iš SEB banko noro aiškiai suprasti ir įvertinti savo daromo poveikio aplinkai mastą ir siekio, kad aplinkosauginiai įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) principai taptų neatskiriama kiekvieno darbuotojo kasdienio darbo ir elgesio dalimi. Lygiavertiškumo principu grįstą bendradarbiavimą su visuomenėje gerai žinoma bendrove, SEB banku, BEF Lietuva priėmė kaip išskirtinę galimybę paskatinti Lietuvos verslą prisidėti prie aplinkos apsaugos iniciatyvų praktiniais darbais.

Projekto veiklos

Partnerystės rezultatai: gyvendinant projektą, BEF Lietuva komanda glaudžiai dirbo su SEB atstovais Lietuvoje, susibūrusiais į Tvarios veiklos darbo grupę, koordinuojančią tvarios veiklos įgyvendinimą ir plėtrą. Bendradarbiaujant buvo išskirtos trys svarbiausios banko poveikio aplinkai sritys ir ieškota aplinkai palankių sprendimų:

  • tiesioginis banko poveikis aplinkai vartojant išteklius. Banko veiklai vykdyti reikalinga elektra, šildymas ir vėdinimas, vandens tiekimas, transporto ir atliekų tvarkymo paslaugos – visa tai turi tam tikrą poveikį aplinkai. Analizuodama turimus duomenis ir diskutuodama su SEB grupės Lietuvoje darbuotojais, projekto komanda ieškojo būdų, kaip bankas gali eikvoti kuo mažiau išteklių. Buvo pasiūlyti konkretūs rodikliai ir rekomendacijos, padėsiantys mažinti vartojimą banko padaliniuose.
  • žalieji pirkimai. SEB bankas yra didelis prekių ir paslaugų pirkėjas Lietuvos rinkoje, todėl gali turėti nemažą įtaką prekių gamintojams ir paslaugų teikėjams, skatindamas tvaresnių prekių ir paslaugų pasiūlą. Analizuotos svarbiausios banko pirkimų kategorijos ir pasiūlyti aplinkosauginiai kriteriai, padėsiantys pasirinkti aplinkai mažiau kenksmingas prekes ir paslaugas.
  • tvari bankininkystė. Banko paskolos suteikia galimybę įgyvendinti įvairius ilgalaikius projektus, kurių poveikis aplinkai nevienodas.  BEF Lietuva komanda sukūrė ir pristatė bankui tvarių verslo pokyčių atpažinimo įrankį, kuriuo naudodamiesi banko darbuotojai galės aiškiau suvokti tvarios verslo plėtros kryptis ir, diskutuodami apie tai su verslininkais, ieškoti galimybių, kaip sumažinti Lietuvos verslo poveikį aplinkai.

Konktaktai

Gintarė Jonušauskaitė
Projekto vadovė
Tel. 8 5 213 8155
El. paštas: gintare.jonusauskaite@bef.lt 


Trukmė

11/2011-07/2012


Parama

Ši partnerystė yra projekto „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“ dalis. Projektas Lietuvoje įgyvendinamas pagal Jungtinių Tautų vystymo programą kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ ir labdaros ir paramos fondu „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

SEB Lietuva