Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų buvo priimta 2001 m. gegužės 22 d., o įsigaliojo 2004 m. Lietuva 2006 m. ratifikavo šią konvenciją. Stokholmo konvencijos tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo patvariųjų organinių teršalų (toliau – POT, POT medžiagos) neigiamo poveikio. Siekiant šio tikslo, iš konvencijos šalių reikalaujama imtis priemonių panaikinti arba kuo labiau sumažinti POT išsiskyrimą į aplinką.

POT medžiagos tai patvarios, linkusios kauptis organizmuose ir ilgai neskylančios cheminės medžiagos, pasižyminčios toksiniu poveikiu žmogui ir aplinkai. Į POT medžiagų sąrašus yra įtraukiami pesticidai pvz. DDT, lindanas, mireksas ir kt., pramoninės medžiagos pvz. polibromintieji difeniloeteriai, perfluoroorganiniai junginiai ir kt., bei medžiagos, kurios susidaro netikslingai įvairių degimo procesų metu pvz. dioksinai, furanai ir kt.

Siekiant, kad Lietuva atitiktų tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus ratifikavus Stokholmo konvenciją, ir tinkamai įgyvendintų Reglamentą (EB) Nr.850/2004, 2015 m. Aplinkos ministerijos užsakymu VšĮ Baltijos aplinkos forumas parengė atnaujintą Lietuvos nacionalinį Stokholmo konvencijos įgyvendinimo planą atsižvelgiant į 2009 m., 2011 m. ir 2013 m. Stokholmo šalių susitikimuose (COP) priimtus sprendimus.

Projekto rezultatai

  • Atlikta nacionalinė 11-os naujų POT medžiagų inventorizacija;
  • Patikslintas pradinių POT medžiagų naudojimo produktuose ir gaminiuose, tų gaminių perdirbimo ir gaminių atliekų tvarkymo ir perdirbimo mastas;
  • Parengtas Nacionalinio įgyvendinimo plano pakeitimo ir papildymo projektas;
  • Parengtas Patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2016–2025 metų programos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano projektas.

Kontaktai

Laura Stančė
Cheminių medžiagų ekspertė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: Laura.Stance@bef.lt


Trukmė

2015/02 – 2015/12


Užsakovas

LR Aplinkos ministerija