Klimato kaitos mažinimo advokacija žemės ūkyje

Žemės ūkis yra trečias Lietuvoje pagal  išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, remiantis Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos duomenimis, todėl veiksmingas klimato kaitos politikos įgyvendinimas žemės ūkio srityje gali reikšmingai prisidėti prie tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų mažinant poveikį klimatui ir prie jo prisitaikant. Strateginiuose nacionaliniuose dokumentuose (2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane, Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 metams) jau numatyta, kaip Lietuva žemės ūkio sektoriuje turėtų pasiekti tarptautinius tikslus, iškeltus 2015 m. Paryžiaus susitarime, Žaliajame kurse. Visgi, gyventojams trūksta lengvai suprantamos, viešai prieinamos informacijos, apie tai, kaip valstybei sekasi įgyvendinti iškeltus tikslus, kodėl šie tikslai yra svarbūs ir kaip vartotojai bei žemės ūkio atstovai gali prisidėti prie tikslų įgyvendinimo, praktiškai pritaikyti numatytas priemones.

Projekto tikslas – didinti klimato kaitos politikos įgyvendinimo veiksmingumą žemės ūkio srityje dirbant teisėkūros ir visuomenės informavimo srityse.

Projektu siekiama nacionaliniu mastu atstovauti visuomeninius gamtosauginius interesus teisėkūros procesuose, formuojant klimato kaitos politiką žemės ūkyje, užtikrinant šių procesų skaidrumą, viešinimą, sprendimų priėmėjų atskaitingumą įgyvendinant strateginius tikslus. Teisėkūros procesai bus veikiami analizuojant nacionalinių strategijų realizavimo veiksmingumą pasitelkiant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, dalyvaujant svarbiausiuose viešuose svarstymuose, diskusijose, komitetų posėdžiuose, Pažangos tarybos veikloje, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas.

Siekiant projekto tikslo, keliami šie detalesni tikslai:

  1. Siekti, kad svarbiausi strateginiai planai, kuriais formuojama klimato kaitos politika žemės ūkyje, būtų ambicingai ir tinkamai įgyvendinami.
  2. Skatinti ūkininkus taikyti klimatui draugiškas ūkininkavimo praktikas, prisidedančias prie strateginių klimato kaitos planų įgyvendinimo
  3. Didinti valgytojų susidomėjimą maisto produktų ir žemės ūkio įtaka klimatui, užtikrinti kad jų nuomonė būtų išgirsta ir atstovaujama
  4. Užtikrinti klimato kaitos advokacijos veiklų tęstinumą.

 

Veiklos:

 


Kontaktai

Rita Grinienė
Projekto atstovė
Tel. 8 5 213 8155
El. p. rita.griniene@bef.lt


Trukmė

2023/09 – 2025/09


Parama

Projektas „Klimato kaitos mažinimo advokacija žemės ūkyje“  finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Bendras projekto biudžetas: 117 367. 99 Eur

APVA finansuojama suma: 105 434.08 Eur

Nuosavas partnerių indėlis: 11 933.91 Eur