Baltosios Vokės pelkė atgis įgyvendinus naują projektą „LIFE MarshMeadows“

Jau netrukus greta Vilniaus esančiose Baltosios Vokės pelkėse prasidės atkūrimo darbai. Teritorijoje bus užtikrinamas daugybei rūšių, o ypač – Europos mastu saugomiems stulgiams, mėlyngurklėms, raudonpilvėms kūmutėms bei skiauterėtiesiems tritonams, palankus vandens lygis, dalyje teritorijos – šalinami medžiai, krūmynai ir nendrės, o atvertas vietas išlaikyti padės čia įkurdinti galvijai.

„Tai labai jaudinantis projektas, nes per palyginti trumpą laiką galėsime matyti kaip apleistas durpynas virs į saugomomis rūšimis turtingą šlapynę. Tikimės jau greitai pakviesti vilniečius ir apylinkių gyventojus susipažinti su atsigavusia nuostabia Baltosios Vokės gamta.“ – sako projekto koordinatorė Lietuvoje, Baltijos aplinkos forumo gamtininkė Ieva Savickaitė.


Bus atkuriamos šlapynės ir pievos Lietuvoje ir Latvijoje

Naujo tarptautinio projekto „LIFE MarshMeadows“ tikslas – atkurti degradavusias šlapynių ir pievų agroekosistemas demonstruojant betarpiškas sąsajas tarp gamtiniu požiūriu vertingų ekosistemų ir socio-ekonominės naudos vietos brendruomenėms, užtikrinti ilgalaikį šių saugomų teritorijų geros būklės palaikymą. Pritaikant geriausios Europos praktikos pavyzdžius, projektas kelia ambiciją spręsti vienus aktualiausių šių dienų biologinės įvairovės apsaugos iššūkius Baltijos regione:

 • Atkurti labiausiai ES nykstančias pievas ir šlapynes, užtikrinti ilgalaikį jų geros būklės palaikymą derinant gamtosaugos poreikius ir tvarią ūkinę veiklą;
 • Įgyvendinti ekonomiškai gyvybingą gamtosauginį ūkininkavimą ūkiniu požiūriu sudėtingiausiose šlapynių buveinėse;
 • Užtikrinti gerą gamtinių kompleksų apsaugos būklę pasitelkiant ekstensyvų galvijų ganymą; populiarinti šiuo metu saugomose teritorijose nykstančią gyvulininkystę kaip svarbią prielaidą biologinės įvairovės gausinimui.

Projektas bus vykdomas Natura 2000 teritorijose Latvijoje ir Lietuvoje, apimančias 1390 ha plotą (prilygstantį Utenos miesto dydžiui). Lietuvoje visos veiklos koncentruosis Baltosios Vokės šlapžemių komplekse (830 ha teritorijoje). Latvijoje – Natura 2000 teritorijose „Lubana mitrajs” ir „Sitas un Pededzes paliene”.

Baltosios Vokės pelkėje bus taisomos praeities klaidos

Baltosios Vokės pelkių kompleksas ilgus metus buvo apleistas. Čia gamta pradėta naikinti kai prieš II Pasaulinį karą pradėtos kasti durpės. 1952 metais pelkės pietinėje dalyje pradėjo veikti durpių įmonė. Iškastos durpės naudotos Vilniaus miesto šiluminei elektrinei kūrenti bei daržovėms auginti. Iš Baltosios Vokės pelkės durpės buvo kasamos iki 9-ojo dešimtmečio. Nustojus gavybai žemapelkės ekosistema buvo degradavusi. Po kiek laiko teritorija užaugo menkaverčiais medžiais, krūmais ir nendrėmis. Taip vertingas šlapynių kompleksas dar labiau nuskurdo ir prarado savo pirmykštį veidą.

Baltosios Vokės šlapžemės yra svarbi teritorija ES mastu saugomų paukščių, varliagyvių rūšių veisimuisi, maitinimuisi ir apsaugai, taip pat saugotina kaip vertingas buveinių kompleksas. Čia sutikti galima retąsias raudonpilves kūmutes, skiauterėtuosius tritonus ir mėlyngurkles, taip pat, Europos mastu nykstančius augalus – stačiąją dirvuolę (Agrimonia pilosa) ir dvilapį purvuolį (Liparis loeselii). Tinkamai prižiūrint, pelkėje gali pagausėti stulgių (Gallinago media), gaidukų (Philomachus pugnax), nendrinių lingių (Ciccus aeruginosus).

Baltosios Vokės pelkėje planuojamos veiklos:

 • Hidrologinio rėžimo atkūrimas;
 • Nuolatinio užžėlimo medžiais ir krūmais rizikos pašalinimas pradedant ilgalaikį ganymą ir šienavimą atkurtose teritorijose;
 • Buveinių atkūrimas, leisiantis veistis ir maitintis saugomoms šlapynių rūšims: stulgiams, mėlyngurklėms, raudonpilvėms kūmutėms bei skiauterėtiesiems tritonams;
 • Ekstensyvaus ganymo kaip gamtosauginės praktikos skatinimas Natura 2000 teritorijose;
 • Skirtingų ganymo būdų taikymas siekiant sukaupti žinias apie skirtingų rėžimų poveikį tikslinėms rūšims ir buveinėms, apie jų ekonominę naudą;
 • Atkurtų natūralių ekosistemų vertės ir ekonominės naudos parodymas ūkininkams;
 • Gamtinio turizmo skatinimas akcentuojant teikiamų ekosisteminių paslaugų vertę visuomenei;
 • Visuomenės švietimas apie Natura 2000 teritorijas, jų vertę ir indėlį į regionų plėtrą, teikiamą socio-ekonominę naudą.

 


Kontaktai

Gabija Tamulaitytė
Projekto koordinatorė
Tel. 85213855
El. p. gabija.tamulaityte@bef.lt


Trukmė

2021 m. spalis – 2027 m. rugsėjis


Parama

Projektą LIFE MarshMeadows
projekto Nr. LIFE20 NAT/LV/000273 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, LR aplinkos ministerija ir projekto partneriai.


Partneriai

Latvian Fund for Nature (projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas

SIA FRIEDRICH HAASE

SIA M.M.P Vest

Viešoji įstaiga Pievų paukščiai

SIA Sita Nature park

SIA Tiravoti

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.