Pagrindinis projekto LIFE MarshMeadows tikslas – atkurti degradavusias šlapynių ir pievų agroekosistemas, demonstruojant betarpiškas sąsajas tarp gamtiniu požiūriu vertingų ekosistemų ir socio-ekonominės naudos vietos brendruomenėms, taip užtikrinant ilgalaikį saugomų teritorijų geros būklės palaikymo mechanizmą. Pritaikant geriausios Europos praktikos pavyzdžius, projektas kelia ambiciją spręsti vienus aktualiausių šių dienų bioįvairovės apsaugos iššūkius Baltijos regione:

 • Atkurti ir užtikrinti labiausiai ES nykstančių pievų ir šlapynių geros būklės ilgalaikį palaikymą derinant gamtosaugos poreikius ir tvarią ūkinę veiklą;
 • Įgyvendinti ekonomiškai gyvybingą gamtosauginį ūkininkavimą ūkiniu požiūriu sudėtingiausiose šlapynių buveinėse;
 • Užtikrinti gamtinių kompleksų gerą apsaugos būklę pasitelkiant ir skatinant ekstensyvų galvijų ganymą; populiarinti šiuo metu saugomose teritorijose nykstančią gyvulininkystės praktiką kaip svarbią prielaidą užtikrinti didelę biologinę įvairovę.

Projektas bus vykdomas Natura 2000 teritorijose Latvijoje ir Lietuvoje apimančias 1390 ha plotą. Lietuvoje – Baltosios Vokės šlapžemių komplekse (830 ha, Natura 2000 teritorijos kodas LTSALB003). Latvijoje – Natura 2000 teritorijose “Lubana mitrajs” (Natura 2000 teritorijos kodas LV0536600) ir “Sitas un Pededzes paliene” (Natura 2000 teritorijos kodas LV0532000).

Baltosios Vokės pelkėje 92 % durpių žemapelkinės. Prieš II Pasaulinį karą durpės pradėtos kasti, 1952 metais pelkės pietinėje dalyje pradėjo veikti durpių įmonė. Iškastos durpės naudotos Vilniaus miesto šiluminei elektrinei kūrenti, bei daržovėms auginti. Iš Baltosios Vokės pelkės durpės buvo kasamos iki 9-ojo dešimtmečio, o nustojus gavybai, žemapelkės ekosistema buvo degradavusi, po kiek laiko teritorija užaugo menkaverčiais medžiais, krūmais ir nendrėmis.      

Lietuvoje Baltosios Vokės Šlapžemės (LTSALB003) yra svarbi teritorija ES svarbos paukščių, varliagyvių rūšių veisimuisi, maitinimuisi ir apsaugai, taip pat svarbi ES svarbos buveinių atžvilgiu. Baltosios Vokės pelkės teritorijoje taip pat aptinkamos ES Buveinių direktyvos II priedo augalai – stačioji dirvuolė (Agrimonia pilosa) ir dvilapis purvuolis (Liparis loeselii). Be standartinėje duomenų formoje įrašytų tikslinių rūšių (raudonpilvės kūmutės, skiauterėtųjų tritonų ir mėlyngurklių), projekto vieklos Lietuvoje sieks gerinti kitų rūšių apsaugą, pvz.: stulgių (Gallinago media), gaidukų (Philomachus pugnax), nendrinių lingių (Ciccus aeruginosus) ir pan., kurių vietos populiacijų būklė įgyvendinus reikiamas buveinių tvarkymo priemones pagerės.

Projekto uždaviniai:

 • Atkurti ES svarbos buveines trijose Natura 2000 teritorijose Latvijoje ir Lietuvoje. Lietuvoje Baltosios Vokės šlapžemių komplekse (Natura 2000 teritorijos kodas LTSALB003) atkurti ir pagerinti 500 ha natūralių ES svarbos žemapelkinių ir tarpinio tipo pelkių bei drėgnų pievų buveinių:
  -ne mažiau kaip 220 ha Tarpinių pelkių ir liūnų (buveinės kodas 7140), -ne mažiau kaip 60 ha Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių (buveinės kodas 7160),
  -ne mažiau kaip 80 ha Šarmingų žemapelkių (buveinės kodas 7230; kartu išsaugant ir dvilapio purvuolio Liparis loeselii (BD II priedo rūšis) populiacijas,
  -ne mažiau kaip 140 ha Rūšimis gausių ganyklų ir ganomų pievų (buveinės kodas 6270; kartu išsaugant stačiosios dirvuolės Agrimonia pilosa (BD II priedo rūšis) populiaciją).;
 • Projekto teritorijose atkurti hidrologinį rėžimą ir sukurti palankias sąlygas ES svarbos rūšių ir buveinių tvarkymui ir išsaugojimui (atstatyti hidrologinį rėžimą 300 ha Latvijoje ir 630 ha teritorijos Lietuvoje);
 • Pašalinti nuolatinio užžėlimo medžiais ir krūmais riziką, pradedant ilgalaikį ganymą ir šienavimą atkurtose teritorijose (1410 ha);
 • Atkurti teritorijas, kad jos būtų tinkamos veistis ir maitintis saugomoms šlapynių rūšims, pvz. Lietuvoje: stulgiams, mėlyngurklėms, raudonpilvėms kūmutėms bei skiauterėtiesiems tritonams;
 • Pademonstruoti atkurtų natūralių ekosistemų vertę ir ekonominę naudą ūkininkams, palaikant vertingas buveines Natura 2000 teritorijose, ekstensyviai ganant gyvulius;
 • Taikant skirtingas ganymo kaip gamtotvarkos priemones sukaupti žinias apie skirtingo ganymo rėžimų poveikį tikslinėms rūšims ir buveinėms ir susieti jas su ūkininkavimo praktikomis bei ekonomine nauda;
 • Skatinti ekstensyvaus ganymo praktiką kaip gamtosauginį modelį Natura 2000 teritorijose;
 • Vystyti gamtinį turizmą projekto Natura 2000 teritorijose akcentuojant teikiamų ekosisteminių paslaugų vertę visuomenei;
 • Šviesti visuomenę apie Natura 2000 teritorijas, jų vertę ir indėlį į regionų plėtrą, teikiamą socio-ekonominę naudą.

Projekto veiklų tvarumas:  

Projekto siekiai – atkuri dideles teritorijas buveinių, kurių išlikimui ir klestėjimui labai reikalinga priežiūra ir žmogaus veikla. Tam kad būtų užtikrintas šio projekto veiklų tvarumas, atkurtos teritorijos bus patikimos ūkininkams, su kuriais bus pasirašomos ilgalaikės (bent 20 metų trukmės) gamtosaugos  sutartys, užtikrinančios tvarų šių teritorijų tvarkymą. Taip bus sukuriamas tvarus ir ilgalaikis modelis, kai buveinės ir ekosistemos gali natūraliai klestėti dėl ūkininkų ganomų gyvulių įtakos, ir tuo pačiu ūkininkams sukuriama ekonominė nauda. Projekto teritorijos bus vystomos kaip gamtinio turizmo traukos vietovės, įgyvendinama ekstensyviai ganomų gyvulių produkcijos rinkodara. Visa tai sukuria sąlygas toliau vietoje vystyti gamtosaugai palankius verslus, užtikrinti vietovės žinomumą visuomenės tarpe, taip sudarant prielaidas gyvybingai ekonominei veiklai.

Kontaktai

Gabija Tamulaitytė
Projekto koordinatorė
Tel. +370 5 213 8155
El. p. gabija.tamulaityte@bef.lt


Trukmė

2021 m. spalis – 2027 m. rugsėjis


Parama

Projektą LIFE MarshMeadows
projekto Nr. LIFE20 NAT/LV/000273 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.


Partneriai

Latvian Fund for Nature (projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas

SIA FRIEDRICH HAASE

SIA M.M.P Vest

Viešoji įstaiga Pievų paukščiai

SIA Sita Nature park

SIA Tiravoti